Suntem sociali și sociabili ^^

#magicTV

{{ i.data }}
{{ i.titlu }}
Redirectioneaza 3.5% Redirecționează 20%
15 decembrie 2022
5 ani de MagicHOME
Vacanța din vis
O călătorie Magică
Închide ochii

Citește mai jos despre fiecare proiect magic

CONTRACT PENTRU ACORDAREA DE SERVICII SOCIALE

Asociaţia MagiCAMP, cu sediul în str. Nouă nr. 12A, Comuna Brăneşti, județul Dâmboviţa, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 8/25.06.2014, codul de înregistrare fiscală 33481989, având contul nr. RO19BACX000000106271000, deschis la Unicredit Bank S.A., acreditată pentru furnizarea de servicii sociale, conform Certificatului de Acreditare seria AF nr. 004110, denumită în continuare Magic sau Asociația, reprezentată de Andreea Nechita, având funcția de Președinte,

și

Persoana fizică identificată conform datelor inserate în formularul pus la dispoziția Beneficiarilor pe site-ul www.asociatiamagic.ro, denumită în continuare Beneficiar, după caz reprezentată prin persoana fizică identificată conform datelor aferente reprezentantului legal inserate în formularul pus la dispoziția Beneficiarilor pe site-ul www.asociatiamagic.ro,

denumite în cele ce urmează în mod individual "Partea" și colectiv "Părțile",

Având în vedere:

 • scopul declarat și asumat de Magic constând în dezvoltarea, implementarea și desfășurarea de programe, proiecte și alte tipuri de activități care să conducă la îmbunătățirea calității vieții și sănătății copiilor, tinerilor și adulților aflați în situații vulnerabile și/sau dificile, precum și a familiilor și/sau partenerilor acestora, inclusiv dezvoltarea, implementarea și desfășurarea de servicii sociale, acordarea de beneficii sociale sub formă de donație, ghidaj și asistență logistic-organizatorică;
 • activitatea de interes public desfășurată, susținută și coordonată de Magic, constând într-un ecosistem de servicii și beneficii puse la dispoziția familiei confruntate cu o afecțiune cronică gravă; 
 • planul individualizat de asistență și îngrijire elaborat de Magic constând în personalizarea accesului la bunuri și/sau servicii în proiectele Magic, în funcție de disponibilitatea respectivului produs/serviciu finit, capacitatea logistic-organizatorică a Magic, dar mai ales în funcție de criteriile de eligibilitate în proiectele Asociației astfel cum sunt descrise, după caz, pe website-ul Magic www.asociatiamagic.ro („site-ul”), comunicate public de Asociație, prin orice mijloace, sau telefonic pe numerele de contact ale Asociației disponibile pe site-ul acesteia, la cerere.

Părțile au convenit încheierea prezentului Contract având natura juridică a contractului de furnizare de servicii sociale precum și a unei promisiuni de donație sub condiții ("Contractul"), în conformitate - în principal - cu Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale precum și cu prevederile referitoare la donație din Codul Civil, în următoarele condiții asupra cărora au convenit:

Art. 1 DEFINIȚII

Termenii și expresiile folosite prin Contract vor avea următorul înțeles:

1.1. contract de furnizare de servicii sociale – actul juridic încheiat între o persoană fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de servicii sociale, și o persoană fizică aflată în situație de risc sau de dificultate socială, denumită beneficiar de servicii sociale, care exprimă acordul de voință în vederea acordării de servicii sociale, act juridic inclus în mecanismul prezentului Contract;

1.2. furnizor de servicii sociale - persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii în vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare;

1.3. donație – actul juridic încheiat între persoana juridică privată, denumită donator, și o persoană fizică aflată în situație de risc sau de dificultate socială, denumită donatar, care exprimă acordul de voință în vederea primirii de bunuri de către donatar din partea donatorului, ca urmare a îndeplinirii condițiilor reglementate prin prezentul Contract;

1.4. beneficiar - persoana aflată în situație de risc și de dificultate socială, împreună cu familia acesteia, care necesită servicii sociale sau beneficii sociale constând în donații, conform planului de intervenție, condițiilor de eligibilitate, disponibilității produselor/serviciilor și în limita capacității logistic-organizatorice a Asociației (respectiv, Beneficiarul definit mai sus);

1.5. servicii sociale - ansamblu de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau de dependență pentru prezervarea autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și în scopul creșterii calității vieții, definite în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 68/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare;

1.6. proiectele Magic –modalitate de organizare internă a proceselor aferente furnizării către Beneficiar a unui tip sau ansamblu de servicii și/sau produse; 

1.7. reevaluarea situației Beneficiarului - activitatea obligatorie a Magic de a evalua situația Beneficiarului după acordarea de servicii sociale sau donații, după o anumită perioadă;

1.8. revizuirea sau completarea planului individualizat de asistență și îngrijire - modificarea sau completarea adusă planului individualizat pe baza rezultatelor reevaluării situației Beneficiarului;

1.9. contribuția Beneficiarului – costurile pentru Beneficiar ocazionate de derularea prezentului Contract sunt 0; de la caz la caz, spre exemplu, unele servicii sau beneficii pot fi acordate sub formă de discount/reducere, situație în care Beneficiarul ar trebui să suporte diferența dintre valoarea bunului sau a serviciului și valoarea discountului/reducerii acordate de sponsorii Magic; bunurile/serviciile gratuite sau reducerile vor fi oferite în limita sponsorizărilor primite de Magic, pe baza criteriilor de eligibilitate în fiecare dintre proiecte, în funcție de disponibilitatea bunurilor sau serviciilor în fiecare dintre proiecte și de posibilitățile logistic-organizatorice ale Magic, Beneficiarul păstrând obligația de informare prealabilă asupra disponibilității bunului/serviciului la care dorește să acceadă;

1.10. obligațiile Beneficiarului - totalitatea îndatoririlor pe care Beneficiarul și le asumă prin Contract și pe care le va îndeplini valorificându-și maximal potențialul psiho-fizic;

1.11. modificări de drept ale Contractului – modificările aduse Contractului în mod independent de voința Părților, în temeiul prevederilor unui act normativ;

1.12. forța majoră - eveniment mai presus de controlul Părților, care nu se datorează greșelii sau vinii acestora, care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea acestuia.

Art. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul Contractului îl constituie acordarea de către Magic de servicii sociale sau donații/beneficii către Beneficiar, ca urmare a solicitării exprese a acestuia din urmă prin completarea formularului aferent solicitării de pe site-ul Magic, prin (1) dreptul Beneficiarului de a accesa oricând conform nevoilor sale, oricare dintre aplicațiile Magic constând în platforme de obținere directă de la sponsorii Magic a serviciilor și/sau bunurilor, sub rezerva disponibilității acestora la momentul efectiv al revendicării, prin (2) posibilitatea Beneficiarului de a beneficia de orice măsură (produs/serviciu finit) destinată să răspundă nevoii sale sociale, astfel cum aceasta este disponibilă în cadrul oricăruia dintre proiectele Asociației, sub rezerva disponibilității ei efective la momentul accesării de către Beneficiar, astfel cum rezultă din/este actualizată conform informațiilor disponibile pe site, comunicate public sau solicitate telefonic la unul dintre numerele de contact disponibile pe site-ul Magic, și în limita capacității logistic-organizatorice a Asociației aferente fiecăruia dintre proiecte, precum și (3) posibilitatea Beneficiarului de a beneficia de orice măsură (produs/serviciu finit) destinată să răspundă nevoii sale sociale, astfel cum aceasta este disponibilă din partea Magic și i se adresează în mod particular Beneficiarului conform condițiilor de eligibilitate comunicate public anterior de Magic sau/și în acord cu prevederile statutare ale Magic.

Art. 3 VALOAREA SERVICIILOR SOCIALE ȘI A DONAȚIILOR

3.1. Costul total al serviciilor sociale și/sau donațiilor conform Art. 2 din prezentul Contract se va determina prin însumarea valorii rapoartelor extrase periodic sau la cererea expresă a Beneficiarului din sistemele de gestiune internă ale Magic sau a valorii actelor încheiate prin orice modalitate cu Beneficiarul, inclusiv în formă electronică sau prin orice alte modalități tehnice care asigură o confirmare a transmiterii respectivului bun/serviciu finit, aceste rapoarte sau acte constituindu-se anexe la prezentul Contract sau reprezentând acte de donație de sine stătătoare, după caz. Valoarea serviciului social sau a donației este determinată de suma bunurilor și serviciilor gratuite sau discountate/reduse pe care Beneficiarul le solicită și le și primește, în funcție de nevoile sale punctuale și/sau de moment, de condițiile de eligibilitate în proiecte, în limita disponibilității lor și a capacității logistic-organizatorice ale Magic.

3.2. Contribuția Beneficiarului pentru serviciile sociale primite este de 0 RON, Părțile confirmând că participarea acestuia în proiectele Magic - în termenii și condițiile stabilite în prezentul Contract - este cu titlu gratuit. În consecință, Părțile confirmă că o astfel de contribuție a Beneficiarului nu va influența acordarea serviciilor sociale sau donațiilor conform Art. 2 și nu va îngreuna posibilitatea acestuia de a ieși din starea de dificultate.

Art. 4 DURATA CONTRACTULUI

Prezentul Contract se încheie pe o perioadă determinată, respectiv pe o perioadă de 12 luni. Cu toate acestea, dacă niciuna dintre Părți nu denunță unilateral prezentul Contract cu minim 15 zile calendaristice anterioare expirării și/sau evaluarea rezultatelor serviciului acordat Beneficiarului conform Art. 2 și/ sau revizuirea planului individualizat de asistență și îngrijire nu stabilesc altfel, atunci prezentul Contract se va prelungi automat pe perioade succesive de 12 luni. Contractul produce efecte doar dacă analiza condițiilor de eligibilitate stabilește că Beneficiarul îndeplinește condițiile de accedere în proiect/proiectele care acoperă serviciile sau beneficiile solicitate și intră în vigoare de la data la care Magic comunică Beneficiarului îndeplinirea condițiilor de eligibilitate. Termenul maxim pentru verificarea și comunicarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate este de 90 de zile de la data primirii tuturor informațiilor și documentelor medicale sau de altă natură solicitate potențialului Beneficiar. Pentru persoanele vădit neeligibile sau care nu comunică informațiile sau documentele solicitate, verificarea, respectiv comunicarea neeligibilității nu va mai avea loc iar Contractul nu va produce efecte.

ART. 5 ETAPELE PROCESULUI DE ACORDARE A SERVICIILOR SOCIALE

5.1. implementarea măsurilor prevăzute în planul individualizat de asistență și îngrijire - în modalitățile disponibile și sub condiția acestei disponibilități în cadrul proiectelor Magic;

5.2. reevaluarea periodică a situației Beneficiarului;

5.3. revizuirea planului individualizat de asistență și îngrijire în vederea adaptării proiectelor la nevoile Beneficiarului, în măsura sustenabilă de către Magic.

ART. 6 DREPTURILE ASOCIAȚIEI

Magic are următoarele drepturi:

6.1. de a verifica veridicitatea informațiilor primite de la Beneficiar;

6.2. de a sista acordarea serviciilor sociale și beneficiilor (conform Art. 2) către Beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat informații eronate;

6.3. de a utiliza, în condițiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea serviciilor sociale în cadrul proiectelor Asociației.

Art. 7 OBLIGAȚIILE ASOCIAȚIEI

Magic are următoarele obligații:

7.1. să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale Beneficiarului în acordarea serviciilor sociale și beneficiilor (conform Art. 2), precum și drepturile Beneficiarului, rezultate din prezentul Contract;

7.2. să acorde serviciile sociale și beneficiile (conform Art. 2) cu respectarea planului individualizat de asistență și îngrijire;

7.3. să depună toate diligențele pentru a asigura Beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale și beneficiilor furnizate (conform Art. 2), potrivit prevederilor legale aplicabile, Părțile fiind de acord și confirmând că, potrivit Art. 2 din prezentul Contract: (i) aceasta nu presupune din partea Magic garantarea menținerii pe o anumită perioadă de timp a contractelor de sponsorizare cu partenerii săi contractuali relevanți din cadrul proiectelor, iar (ii) accesul Beneficiarului la proiecte nu garantează accesul acestuia la un produs/ serviciu finit, potențial disponibil în cadrul oricăruia dintre proiecte, un astfel de acces depinzând de disponibilitatea respectivului produs/serviciu finit la momentul accesării și de capacitatea logistic-organizatorică a Asociației de acordare a respectivului produs/serviciu finit la momentul accesării;

7.4. să fie receptiv și să țină cont de toate eforturile Beneficiarului în îndeplinirea obligațiilor contractuale și să considere că Beneficiarul și-a îndeplinit obligațiile contractuale în măsura în care a depus toate eforturile;

7.5. să informeze Beneficiarul asupra:

 • conținutului serviciilor sociale și beneficiilor (conform Art. 2) și condițiilor de acordare a acestora - Părțile fiind de acord și confirmând că această informare este realizată prin descrierea și actualizările recurente a produselor și/ sau serviciilor disponibile, prin site-ul Magic și comunicările publice pe care le efectuează;
 • oportunității acordării altor servicii sociale și beneficii - Părțile fiind de acord și confirmând că această informare este realizată prin descrierea detaliată a proiectelor gestionate de către Magic, conform site-ului acesteia (www.asociatiamagic.ro);
 • listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați să acorde servicii sociale - Părțile fiind de acord și confirmând că această informare este realizată prin punerea în vederea Beneficiarului că acesta poate accesa oricând lista furnizorilor de servicii sociale acreditați, astfel cum aceasta este actualizată de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale (http://www.mmuncii.ro);
 • regulamentului de ordine internă, după caz;
 • oricărei modificări de drept a prezentului Contract.

7.6. să reevalueze periodic situația Beneficiarului, și, după caz, să completeze și/ sau să revizuiască planul individualizat de asistență și îngrijire exclusiv în interesul acestuia;

7.7. să respecte, conform legii, confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la Beneficiar. Cu toate acestea, Magic poate dezvălui astfel de informaţii confidenţiale fără acordul Beneficiarului, potrivit legii - inclusiv în următoarele situaţii: (a) când este pusă în pericol viaţa Beneficiarului sau a membrilor unui grup social; și/sau (b) pentru protecţia vieţii, integrităţii fizice sau a sănătăţii persoanei, în cazul în care aceasta se află în incapacitate fizică, psihică, senzorială ori juridică de a-şi da consimţământul;

7.8. să ia în considerare, în măsura sustenabilă, a dorințelor și recomandărilor obiective ale Beneficiarului cu privire la acordarea serviciilor sociale și a celorlalte beneficii (conform Art. 2).

ART. 8 DREPTURILE BENEFICIARULUI

8.1. În procesul de acordare a serviciilor sociale și a beneficiilor prevăzute la Art. 2, Magic va respecta drepturile și libertățile fundamentale ale Beneficiarului.

8.2. Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale:

 1. de a primi serviciile sociale și beneficiilor prevăzute la Art. 2, în termenii și condițiile prezentului Contract;
 2. de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale furnizate și beneficiile (conform Art. 2), atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate, însă exclusiv în termenii și condițiile agreate prin prezentul Contract (în principal, Art. 2 și Art. 7.3 din acesta);
 3. de a refuza primirea serviciilor sociale sau a beneficiilor disponibile în baza prezentului Contract;
 4. de a fi informat, în timp util și în termeni accesibili, asupra:
  • drepturilor sociale, măsurilor legale de protecție și asupra situațiilor de risc;
  • modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;
  • oportunității acordării altor servicii sociale;
  • listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați să acorde servicii sociale;
  • regulamentului de ordine internă, acolo unde este cazul;
   conform termenilor și condițiilor agreați prin Art. 7.5 de mai sus.
 5. de a participa la evaluarea serviciilor sociale și beneficiilor primite și la luarea deciziilor privind intervenția socială care i se aplică, putând alege variante de intervenție, dacă ele există;
 6. dreptul de a avea acces la propriul dosar;
 7. de a-și exprima nemulțumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale și a beneficiilor (conform Art. 2).

ART. 9 OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

Beneficiarul are următoarele obligații:

9.1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale și la reevaluarea și revizuirea planului individualizat de asistență și îngrijire;

9.2. să furnizeze informații corecte cu privire la identitatea și situația familială, medicală, economică și socială și să permită Magic verificarea veridicității acestora;

9.3. să respecte termenele și clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de asistență și îngrijire;

9.4. să anunțe orice modificare intervenită în legătură cu situația sa personală pe parcursul acordării serviciilor sociale și beneficiilor;

9.5. după caz,să respecte termenii și condițiile de folosire ale aplicațiilor Magic astfel cum Asociația informează asupra lor, respectiv să creeze un cont cu un id și o parolă pe care le va menține confidențiale și nu le va dezvălui altor persoane pentru a facilita folosirea fără drept a respectivelor aplicații. În plus, Beneficiarul declară și garantează că este cetățean român cu domiciliul sau reședința în România, Magic bazându-se pe această declarație și garanție în semnarea prezentului Contract. 

Totodată, Beneficiarul declară că înțelege și consimte că sponsorii și/sau voluntarii Magic păstrează față de Beneficiar întreaga răspundere referitoare la integritatea și standardele de calitate și siguranță impuse de lege privind bunurile, produsele și/sau serviciile revendicate de acesta dirent de la aceștia și care vor rămâne în posesia Sponsorilor sau Voluntarilor Magic până la revendicarea lor sau prin alte mijloace acceptate de Beneficiar, integral sau parțial, sau vor fi prestate Beneficiarului direct de către Sponsor sau Voluntar, după caz. 

ART. 10 SOLUȚIONAREA RECLAMAȚIILOR

10.1. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal și/sau în scris la datele de contact disponibile pe site-ul www.asociatiamagic.ro, reclamații cu privire la acordarea serviciilor sociale (conform Art. 2).

10.2. Magic are obligația de a analiza conținutul reclamațiilor, consultând atât Beneficiarul, cât și specialiștii implicați în implementarea planului individualizat de asistență și îngrijire și de a formula răspuns în termen de maximum 10 zile de la primirea reclamației, cu excepția cazului în care legea impune/ permite altfel.

10.3. Dacă Beneficiarul nu este mulțumit de soluționarea reclamației, acesta se poate adresa în scris Comisiei de mediere socială competente, care va clarifica prin dialog divergențele dintre Părți sau, după caz, instanței de judecată competente.

ART. 11 LITIGII

11.1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea ori alte pretenții decurgând din prezentul Contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă.

11.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale Magic și Beneficiarul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita Comisiei de mediere socială competente mijlocirea soluționării divergențelor sau se poate adresa instanțelor judecătorești competente.

ART. 12 REZILIEREA CONTRACTULUI

Constituie motiv de reziliere a prezentului Contract următoarele:

 1. refuzul obiectiv al Beneficiarului de a mai primi serviciile sociale (conform Art. 2), exprimat în mod direct sau prin reprezentant;
 2. nerespectarea în mod repetat de către Beneficiar a regulamentului de ordine interioară al Asociației;
 3. încălcarea de către Magic a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este invocată de Beneficiar;
 4. retragerea licenței de funcționare sau a acreditării Magic;
 5. limitarea domeniului de activitate pentru care Magic a fost acreditat, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către Beneficiarul de servicii sociale;
 6. schimbarea obiectului de activitate al Magic, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor sau beneficiilor către Beneficiar.

ART. 13 ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Constituie motiv de încetare a prezentului Contract următoarele:

 1. acordul Părților privind încetarea Contractului;
 2. ajungerea Beneficiarului în stadiu de neeligibilitate pentru proiectele Asociației;
 3. reziliere, în condițiile legii;
 4. denunțarea unilaterală de oricare dintre Părți, cu notificarea prealabilă de 30 de zile calendaristice, pe orice cale. 

ART. 14 DISPOZIȚII FINALE

14.1. Părțile au dreptul, pe durata executării prezentului Contract, de a conveni de comun acord modificarea clauzelor acestuia. 

14.2. Prezentul Contract a fost negociat, agreat si acceptat în întregime de către Părți, reprezentând voința reală a acestora, și, în măsura în care este aplicabil Codul Civil Român, clauzele prezentului Contract nu pot fi considerate "clauze standard", în sensul articolului 1202 din Codul Civil Român.

14.3. Părțile declară că prezentul contract se încheie prin parcurgerea următoarelor etape: (1) completarea formularului pus la dispoziția Beneficiarilor pe site-ul www.asociatiamagic.ro (2) acceptarea expresă de către Beneficiar a termenilor și condițiilor prezentului contract, inclusiv prin confirmarea explicită a prezentului Contract de către Beneficiar, prin bifarea căsuței DA aferentă frazelor de acord cu termenii și condițiile contractului, Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și consimțământ asupra prelucrării și stocării datelor cu caracter personal despre care se face vorbire în această Notă aflate pe site în legătură cu prezentul Contract. Părțile confirmă și sunt de acord că, în urma parcurgerii etapelor din prezentul art. 14.3, prezentul Contract este considerat un înscris pe suport informatic, în sensul art. 282 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, astfel cum a fost republicată și modificată, având puterea doveditoare a acestuia.

14.4. Prevederile prezentului Contract se vor completa cu prevederile legislației în vigoare în domeniu.

14.5. Prezentul Contract va fi interpretat conform legilor din România.

14.6. Prezentul Contract a fost completat în data de 25.06.2024.

Asociația MagiCAMP